Documenten

Met de vaststelling door Gedeputeerde Staten van het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres start de formele inspraak op 21 december 2023. Hieronder staan alle relevante documenten genoemd. Deze vindt u op ruimtelijkeplannen.nl

Documenten 

Hieronder benoemen wij per fase van de RegioExpres alle relevante documenten. 

Verkenning (2018 – 2021)

Fase 2

In de Nota Kansrijke Oplossingen RegioExpres uit 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres, naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in dit document.

Fase 3: start procedure

 • Kennisgeving voornemen en participatie RegioExpres – De kennisgeving bevat meer informatie over de start van de Verkenning en over de mogelijkheid om te reageren. De terinzagelegging en mogelijkheid om een zienwijze in te dienen is gesloten.
 • Notitie Opgave verkenning RegioExpres – Deze notitie beschrijft wat de opgave voor de Verkenning inhoudt en welke keuzes er in de afgelopen jaren al zijn gemaakt.
 • Participatieplan RegioExpres (PDF 550 kB) – In dit Participatieplan is terug te lezen wie, wanneer en waarover mee kan denken tijdens de Verkenning.

Fase 3: eindresultaten

 • Voorkeursalternatief RegioExpres - Deze nota geeft de resultaten weer van de Verkenning, met onderwerpen zoals de belangrijkste vertrekpunten en grote keuzes, inpassingsvraagstukken, omgevingseffecten, en een kostenraming en kosten-batenanalyse.
 • Nota van Antwoord RegioExpres - Deze notitie geeft een bundeling weer op thema van alle binnengekomen reacties en antwoorden. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt dit document.
 • Samenvatting geluidsonderzoek RegioExpres - Dit document geeft een uitgebreide toelichting op het onderzoek dat is gedaan naar geluidsmaatregelen.
 • Afwegingskader inpassingsvraagstukken RegioExpres - Dit document geeft de belangrijkste afwegingen weer hoe het dubbelspoor kan worden ingepast in de omgeving, de aanpassing van overwegen en wat er nodig is om bij calamiteiten op het spoor de treindienst voort te zetten.
 • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) - Dit document geeft alle relevante effecten van RegioExpres op de maatschappij weer.

Planuitwerking (2022 – 2025)

Start m.e.r.-procedure

 • Kennisgeving start m.e.r.-procedure, de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan Planuitwerking - De kennisgeving bevat meer informatie over de start van de m.e.r. procedure, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan Planuitwerking. De ter inzage legging en mogelijkheid om een zienwijze in te dienen is gesloten.
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau – De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap van de m.e.r.-procedure. De notitie beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak die uiteindelijk moet leiden tot een MER.
 • Participatieplan Planuitwerking versie 1.0 (PDF 1 MB) - in dit Participatieplan is terug te lezen wie, wanneer en waarover mee kan denken tijdens de Planuitwerking.
 • Zienswijzennota Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan Planuitwerking - De zienswijzennota bevat de beantwoording op de binnengekomen zienswijzen. In de zienswijzennota staat ook op welke onderdelen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is aangepast.
 • Participatieplan Planuitwerking versie 2.0 – Dit participatieplan is een actualisatie van participatieplan Planuitwerking versie 1.0. De participatiemomenten voor het tweede deel van de planuitwerking (2023/2024) zijn hierin uitgewerkt.
 • Geluid- en trillingenonderzoeken maken onderdeel uit van deze planfase. Wij hebben een aanvullende toelichting op deze onderzoeken geschreven.