Planning

In spoorprojecten werken we samen met ProRail. We volgen voor de RegioExpres het kernproces van ProRail van 4 fasen: Initiatief, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie.
Treinen aan weerszijde van perron

In de startfase zijn 3 alternatieven ontwikkeld voor de verdere spoorverbetering. Door ons, ProRail, regio Achterhoek, gemeenten Montferland en Doetinchem en de regionale vervoerders Arriva en Connexxion. Het gaat om de volgende punten op traject Arnhem-Doetinchem-Winterswijk:

  1. Verbeteren van de kwartierdienst
  2. RegioExpres 1x per uur en verbeteren van de kwartierdienst
  3. RegioExpres 2x per uur en verbeteren van de kwartierdienst

Tijdens de 2de fase van de Verkenning voerden we verdiepende onderzoeken uit naar de RegioExpres voor wat betreft  de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in de Nota Kansrijke Oplossingen (PDF 1 MB).

Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben in januari 2022 de Nota Voorkeursalternatief vastgesteld. Provinciale Staten hebben in februari 2022 aangegeven GS te steunen. Hiermee start de 1e fase van de Planuitwerking. Deze fase is naar verwachting uiterlijk begin 2023 klaar.

De RegioExpres rijdt op vroegst in 2027. Natuurlijk is dit afhankelijk van de te volgen ruimtelijke procedures. Deze stappen staan uitgeschreven in een overzicht van de planning.

Planning

WanneerWat

Voorjaar 2018

Eerste fase Verkenning en aanvullend onderzoek naar de komst van de RegioExpres 1x per uur. 
Afgerond mei 2018.

Najaar 2019

Tweede fase Verkenning naar de effecten van de RegioExpres en kansrijke oplossingsrichtingen voor het dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet. Afgerond op 10 december 2019 met GS besluit. De resultaten van het onderzoek naar reizigersaantallen, de effecten op de bereikbaarheid van de Achterhoek en het draagvlak voor de RegioExpres staan in "Notitie Kansrijke Oplossingen” (PDF 1 MB)

2019 – 2021

Derde fase Verkenning uitwerking voorkeursoplossing. Dit doen we met ProRail, gemeenten Doetinchem en Montferland, Arriva en Connexxion en overige belanghebbenden uit de omgeving. 
Documenten inspraakperiode najaar 2020:
- Kennisgeving voornemen en participatie RegioExpres (PDF 115 kB)   
Notitie Opgave verkenning RegioExpres (PDF 1 MB)   
Participatieplan RegioExpres (PDF 550 kB)   

Documenten 2021:
- Nota Voorkeursalternatief RegioExpres (PDF 5 MB)
- Nota van Antwoord RegioExpres (PDF 90 kB)
- Samenvatting geluidsonderzoek RegioExpres (PDF 3 MB)
- Afwegingskader inpassingsvraagstukken RegioExpres (PDF 180 kB)

2022

Besluitvorming en vaststelling Voorkeursalternatief Gedeputeerde Staten en oordeelsvorming Provinciale Staten.

2022 - 2024

Start eerste fase Planuitwerking en ruimtelijke procedures. In deze fase werken we het gekozen voorkeursalternatief in detail uit tot een ontwerpbesluit. Ook doorlopen we de m.e.r.-procedure. We stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF 2 MB) en het Participatieplan Planuitwerking RegioExpres (PDF 1 MB) op.  Inwoners en betrokkenen kunnen reageren op het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport (m.e.r.) door een zienswijze in te dienen. 

2025

Vaststellen definitief besluit. Inwoners en betrokkenen kunnen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als zij het oneens zijn met het definitief besluit.

2025 - 2026

Realisatie. In deze fase vinden de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden plaats.

2026 (2027)

De RegioExpres kan op zijn vroegst in 2026/2027 gaan rijden.