Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van: provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens provincie Gelderland over u verzamelt en hoe we deze verwerken. 

Deze verklaring is alleen van toepassing op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nog niet op de Wet politiegegevens (Wpg). Hiervoor wordt nog een addendum ontwikkeld.    

Voor wie is deze verklaring bedoeld? 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor inwoners en/of bedrijven die contact hebben met provincie Gelderland (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een subsidie of vergunning), voor bezoekers (waaronder leveranciers) van een van de locaties van ons en bezoekers van deze website. 

Voor medewerkers en sollicitanten van provincie Gelderland en gebruikers van specifieke diensten van de provincie kunnen aparte privacyverklaringen worden opgesteld. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt, of die we aan u kunnen koppelen, maar ook informatie die direct naar u te herleiden is.  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw geboortedatum of uw rekeningnummer. 

Wat is een verwerking? 

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens uitvoeren zoals: 

 • verzamelen 
 • bewaren 
 • vastleggen 
 • aanpassen 
 • bekendmaken 
 • doorgeven 
 • verwijderen

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Afhankelijk van de soort verwerking verwerken wij de volgende groepen persoonsgegevens: 

 • contactgegevens (NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mail, telefoon) 
 • correspondentie (aanvragen, toestemming, klachten,) 
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaal informatie) 
 • identificatienummers burgerservicenummer (BSN),  internetadres (IP-adres) 
 • beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

In zeer uitzonderlijke gevallen verzamelen we strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens. Dit doen we alleen als dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor een verwerking.  

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

De provincie verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en bestuurlijke taken, waaronder taken op het gebied van: 

 • Bestuurlijke zaken 
 • Bodem, water, milieu 
 • Cultuur en Erfgoed 
 • Economie 
 • Energie en klimaat 
 • Landbouw 
 • Mobiliteit 
 • Natuur 
 • Omgevingswet 
 • Recreatie en toerisme 
 • Ruimte ontwikkeling 
 • Wonen 

Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor onder andere: 

 • aanvragen van subsidies, toestemmingen (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing), koninklijke onderscheidingen, informatieverzoeken, burgerinitiatieven of referenda; 
 • wettelijk voorgeschreven meldingen of kennisgevingen; 
 • bezwaarschriften en administratieve beroepschriften; 
 • klachten- en bezwaarprocedures; 
 • privaatrechtelijke overeenkomsten; 
 • archiefdoeleinden; 
 • samenstelling van het provinciaal bestuur, verbonden partijen en adviescommissies; 
 • samenstellen van bezoekersstatistieken van de website.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging als u ons bezoekt. Zo wordt het Huis der Provincie beveiligd door cameratoezicht en wordt er een bezoekersadministratie bijgehouden. 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van provincie Gelderland en die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht. 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

In de meeste gevallen verstrekt u uw persoonsgegevens zelf aan ons. Dat is niet altijd het geval. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld ook ontvangen van: 

 • andere overheidsinstanties (gemeente, provincie, ministerie, Omgevingsdiensten, Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 • handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 • basisregistratie Kadaster 
 • Nationaal Dataportaal Wegverkeer 
 • Basisregistratie Personen 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

In het kader van de uitvoering van onze taken kunnen wij uw gegevens ook delen met andere organisaties. Afhankelijk van de verwerking kunnen wij uw gegevens delen met andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld: 

 • gemeente 
 • provincie 
 • ministerie 
 • Omgevingsdiensten in Gelderland; 
 • RIEC 
 • RVO 
 • politie 

Wij doen dit alleen als hier een wettelijke grondslag voor is. Op de websites van deze organisaties kunt u door middel van de privacyverklaring zien op welke wijze zij uw persoonsgegevens verwerken. 

Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten in te huren, die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken. En door onze taken (deels) uit te besteden aan externe partijen. Maar ook in samenwerkingsverbanden waarbinnen wij taken in samenwerking met andere partijen uitvoeren. 

Als wij dit doen, dan maken wij met deze derde partijen goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, en leggen deze afspraken ook vast in een overeenkomst. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Uw persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd. Voor de meeste soorten persoonsgegevens moeten wij voldoen aan de Archiefwet. Een nadere uitwerking van de bewaartermijnen vindt u op de website van het Nationaal Archief: Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020 Nationaal Archief.

Verwerken wij uw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie? 

Wij geven uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij de juiste beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen. 

Doen wij ook aan profilering? 

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt beoordeeld en geprobeerd te voorspellen. Aan de hand van deze data worden automatische besluiten genomen. 

De provincie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Binnen de provincie maken wij gebruik van systemen en standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. 

Naast technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. 

Cookies 

We plaatsen functionele cookies die nodig zijn om onze website technisch goed te laten functioneren en analytische cookies om bezoekersstatistieken te verkrijgen die ons inzicht geven in het functioneren van de website. Op basis daarvan kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Behalve dat wij zelf cookies plaatsen, doet YouTube dat ook als u een video op onze website bekijkt. YouTube kan hierdoor zien in welke video u geïnteresseerd bent en u vervolgens wijzen op video’s die u mogelijk ook interesseren. Geeft u geen toestemming voor plaatsing van cookies dan zult u geen video's op onze website kunnen afspelen. 

Meer informatie over het gebruik van cookies vind u op Cookies (gelderland.nl) 

Uw rechten 

 • U heeft een aantal rechten ten opzichte van ons omdat wij uw persoonsgegevens verwerken: 
 • U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. 
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • U heeft het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. 
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen. 

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten kunt u bij ons een verzoek indienen door te bellen, schrijven of mailen naar het provincieloket. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Hoe specifieker uw aanvraag is, des te beter kunnen wij uw vraag behandelen. 

 Wij moeten daarbij kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. U kunt namelijk alleen uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Het is daarom mogelijk dat wij u verzoeken bij het Huis der Provincie te komen legitimeren. 

Datalek 

Heeft u informatie ontvangen die niet voor u bestemd is? Heeft u een kwetsbaarheid in onze beveiliging geconstateerd of is er volgens u sprake van een datalek? Meld dit dan direct bij security@gelderland.nl.

Klacht indienen 

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit melden via Klachten en bezwaar (gelderland.nl).  Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Functionaris gegevensbescherming 

Provincie Gelderland heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacywet- en regelgeving binnen onze organisatie. U kunt ook eventueel bij onze FG terecht voor uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via FG@Gelderland.nl.