Ontwerp-inpassingsplan RegioExpres

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 12 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 lag het ontwerp-inspanningsplan met bijbehorende stukken, waaronder het milieueffectrapport formeel ter inzage.

We ontvingen 52 zienswijzen. We gaan deze beantwoorden in een zienswijzennota. 

Wat is een inpassingsplan?

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan leggen we de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast. De ‘terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres en bijbehorende stukken’ maakt hier onderdeel van uit.

Waar kunt u de stukken bekijken?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres en alle bijbehorende stukken digitaal inzien op: de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het nummer NL.IMRO.9925.IPRegioExpres-ont1

Wat gebeurt er verder?

Alle reacties (‘zienswijzen’) verwerken we in een zienswijzennota. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan of besluit. In de zienswijzennota wordt ook het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage meegenomen. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in het inpassingsplan en de onderzoeken. . 

Op dit moment is het niet mogelijk een harde datum te noemen voor het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan. 

Stikstofcompensatie 

Bij de RegioExpres (spoorverdubbeling tussen Arnhem en Winterswijk) komt meer stikstof vrij dan wettelijk is toegestaan. Deze slaat neer op de omliggende natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Deze stikstofuitstoot moeten en gaan we compenseren. 

We gaan hiervoor extern salderen. Intern salderen is niet mogelijk, omdat in de Gelderse stikstofbank onvoldoende vrije stikstofruimte beschikbaar is voor deze gebieden. Deze worden als gevolg van ons project zwaarder belast. Ook bij een ander provinciaal project, de uitvoering van de maatregelen van Beter Bereikbaar Wageningen speelt dit probleem. 

Extern salderen 

Het College van Gedeputeerde Staten besloot (28 mei 2024) dat we voor beide projecten extern mogen salderen. Dit betekent dat we stikstofruimte over mogen nemen van agrarische bedrijven die geheel of gedeeltelijk stoppen. Conform het Gelderse stikstofbeleid gaat een deel van deze stikstofruimte naar natuurherstel. Als er dan nog stikstofruimte overblijft, gaat deze naar de Gelderse stikstofbank. 

Nu we inzetten op extern salderen, is het vaststellen van het inpassingsplan naar verwachting mogelijk in het eerste kwartaal van 2025.

Na deze besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Wanneer u een reactie (‘zienswijze’) heeft ingediend, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de bekendmaking van het definitieve inpassingsplan.