Ontwerp-inpassingsplan RegioExpres

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 12 december 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerp-inspanningsplan met bijbehorende stukken, waaronder het milieueffectrapport formeel ter inzage en mag iedereen daarop reageren.

Wat is een inpassingsplan?

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan leggen we de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast. De ‘terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres en bijbehorende stukken’ maakt hier onderdeel van uit.

Waar kunt u de stukken bekijken?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres en alle bijbehorende stukken digitaal inzien op: de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het nummer NL.IMRO.9925.IPRegioExpres-ont1

Wilt u liever een papieren exemplaar bekijken? Dat kan op kantooruren tijdens de terinzagelegging bij: 

  • Gemeente Zevenaar, loket Vergunningen in het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar;
  • Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10 in Didam (u kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier op de website  www.montferland.info/onze-openingstijden of telefoonnummer 0316 291 391);
  • Gemeente Doetinchem, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem;
  • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem.

Informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 15 januari 2024 van 19.00 tot 21.00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst in het Koningin Beatrixcentrum, Koningin Wilhelminastraat 12, 7031 AC in Wehl. Tijdens deze inloopavond kunt u vragen stellen over het ontwerp-inpassingsplan. U kunt dan gewoon binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 reageren. In formele termen heet dat ‘een zienswijze indienen’. Dit kan op één van de volgende manieren:

  • Digitaal. Per e-mail naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2023-014908.
  • Per brief. Aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het zaaknummer 2023-014908.
  • Mondeling. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket: telefoon 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie. 

Let op: Vermeld altijd dat het om een zienswijze gaat op het ontwerp-inpassingsplan RegioExpres, zaaknummer 2023-014908. Vermeld ook in ieder geval uw naam en adres. Het is gewenst als u ook een e-mailadres en telefoonnummer doorgeeft.

Wat gebeurt er verder?

Alle reacties (‘zienswijzen’) verwerken we in een zienswijzennota. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan of besluit. Provinciale Staten besluiten waarschijnlijk op z’n vroegst voor de zomer van 2024 over de vaststelling van het inpassingsplan.

Na deze besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage. Wanneer u een reactie (‘zienswijze’) heeft ingediend, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de bekendmaking van het definitieve inpassingsplan.