Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst van 16 mei

Deelnemers spraken tijdens de informatiebijeenkomst op 16 mei 2022 in Didam met specialisten over de RegioExpres.
Gepubliceerd op: 20-mei-2022

Ongeveer 115 bezoekers spraken specialisten van provincie Gelderland, ProRail/Movares, gemeenten Montferland en Doetinchem over de onderzoeksagenda (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en het participatieplan. We ontvingen ook veel vragen over de grondverwerving, geluid, trillingen en de planning van het project. 

Omgeving vraagt om duidelijke informatie

Spoorprojecten zoals RegioExpres zijn langdurige en ingewikkelde projecten. De hoge opkomst toont aan dat vooral direct omwonenden aan het spoor grote behoefte hebben aan duidelijke informatie en zekerheid over verschillende onderwerpen. Wegens de verplichte m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportage), de diverse onderzoeken die eerst moeten worden afgerond en het ontbreken van financiering kunnen we dit nog niet geven. Omdat er nog geen besluit is genomen over de financiering van het project, kunnen we nog geen concrete afspraken maken met grondeigenaren.

Nota Reikwijdte en Detailniveau

In het 1e deel van de Planuitwerking (tot eind 2022) werken we het voorkeursalternatief voor de RegioExpres verder in detail uit. Op sommige onderwerpen liggen de kaders vast, soms is er nog een keuze mogelijk tussen varianten. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is de 1e stap in de m.e.r.-procedure. De onderzoeksagenda voor de planologische onderzoeken in 2022 en begin 2023 beschrijft onder andere onderzoek naar:

  • trillingen
  • geluid
  • stikstof
  • ecologie
  • archeologie

De onderzoeksresultaten zijn bepalend voor passende maatregelen, de ontheffingen en vergunningen en welke aankopen van gronden er moeten komen. We verwachten dat in oktober 2022 het ruimtegebruik bekend is en dat in april 2023 de onderzoeksresultaten verwerkt zijn in de MER/Ontwerpbesluit. Specialisten gaan binnenkort met alle betrokken grondeigenaren langs het beoogde 2e spoor in gesprek.

Afspraken met het Rijk over financiering

In het najaar van 2022 wil de provincie in het BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) afspraken maken met de staatssecretaris over de investering in RegioExpres. Als dit lukt, kan de 2e fase van de planuitwerking starten. Bij een positief besluit wordt er in april 2023 een MER-rapportage en ontwerp-inpassingsplan opgeleverd. Als er geen duidelijkheid over de financiering komt, kan het project niet verder worden uitgewerkt.   

Provincie verwerkt alle reacties na de zomer

Van 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022 lagen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode konden mensen reageren door een zienswijze in te dienen. Indieners van een zienswijze ontvangen hierop antwoord in de vorm van een ‘zienswijzennota’. In eerdere berichten gaven we aan de zienswijzen voor de zomer van 2022 te beantwoorden. De beantwoording van de zienswijzen vraagt meer tijd dan voorzien. Dit betekent dat wij de zienswijzennota eind september/begin oktober publiceren. Indieners van een zienswijze hebben hierover bericht ontvangen. Algemene vragen zoals de keervoorziening in Doetinchem De Huet beantwoorden we via Vraag en Antwoord.