Start inspraakperiode RegioExpres

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan iedereen het ontwerp-inpassingsplan en het milieurapport inzien voor de RegioExpres: de sneltrein tussen Arnhem-Doetinchem-Winterswijk en hier een mening over geven.
Gepubliceerd op: 12-december-2023

Dubbel spoor en aanpassing van stations

Het spoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet moet worden verdubbeld, zodat de extra sneltrein kan rijden. Overwegen moeten veiliger worden gemaakt en de stations Doetinchem-De Huet en Wehl krijgen een 2e perron. Met het vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport zetten de provincie en samenwerkende partners de volgende stap om dit allemaal mogelijk te maken. In beide documenten komen allerlei onderwerpen aan bod die onderzocht zijn. Zoals het effect op natuur, stikstof, geluid en trillingen. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten: Zevenaar, Doetinchem en Montferland.

Portret Klaas Ruitenberg

De RegioExpres is een afspraak uit ons coalitieakkoord.

De afgelopen periode hebben we inwoners, bedrijven en gemeenten zo goed mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. Nu gaan we echt richting realisatie van deze belangrijke verbetering van de bereikbaarheid van het platteland en de stad.

Klaas Ruitenberg

Gedeputeerde verkeer en vervoer

Betrokkenheid inwoners, bedrijven en gemeenten

We hebben samen met gemeenten en ProRail, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden stap voor stap bij het project betrokken. Zo zijn er aparte avonden geweest over de inrichting van stationsgebied Doetinchem-De Huet en gesprekken gevoerd bij mensen thuis. We overlegden veel met allerlei partners. Veel wensen, opmerkingen en vragen hebben al een plek gekregen in het ontwerp-inpassingsplan en de milieuonderzoeken. 
Tijdens de zienswijzeperiode houden we nog een inloopavond in Wehl. Iedereen is welkom. We maken deze avond bekend via advertenties en de nieuwsbrief. We vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage nog advies over het Milieueffectrapport. Dit advies kan, net als de zienswijzen, nog leiden tot aanpassingen van het inpassingsplan. 

Milieueffectrapport: geluid

De aanpassingen aan het spoor en de dienstregeling brengen geluid met zich mee. Daarom zijn er 3 deelrapporten opgesteld over dit onderwerp. Zowel over het geluid van het spoor, het wegverkeer als laagfrequent geluid. Het effect van de RegioExpres blijkt positief uit te vallen. Er komt weliswaar een extra trein, maar doordat er raildempers worden geplaatst, wordt ook het geluid van de huidige treinen gedempt. 

Milieueffectrapport: trillingen

De treinen rijden sneller. Daardoor nemen de trillingen van het spoor toe. De hinder blijft binnen de vastgestelde normen. Maar het aantal mensen die hinder kunnen ervaren zou toenemen. Om dit aantal te verminderen, wordt er een trillingenscherm bij Didam geplaatst. 

Milieueffectrapport: stikstof

Tijdens de bouw kan er iets meer stikstof neerslaan op de Veluwe en Rijntakken. Dat is op te lossen door bouwmaterialen op een andere manier te vervoeren. Als de RegioExpres gaat rijden, betekent dat: extra ritten met een trein die op diesel rijdt. Dit leidt tot extra uitstoot van stikstofoxide. Deze uitstoot kan verminderen door een andere brandstof te gebruiken. Bijvoorbeeld plantaardige olie (HVO). Als alle Gelderse treinen hierop zouden rijden, is het effect zelfs positief: ondanks de extra treinen komt er dan minder stikstofoxide in de lucht dan nu. Een andere mogelijkheid is het aankopen van bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken. Als deze stoppen kan deze ruimte voor de RegioExpres worden benut.

Milieueffect: natuur

Voor het dubbele spoor moeten meer dan 100 bomen worden gekapt. En er moeten houtopstanden worden gerooid, waaronder ook een klein deel oude bosgroeiplaatsen. Daarom staat er in het Landschapsplan een voorstel voor herplant. Door dit plan compenseren we natuur en biodiversiteit die verloren gaan. Waar mogelijk zorgen we ervoor dat de natuur er sterker van wordt en de omstandigheden voor dieren en planten beter worden. De compensatie is onder andere op 3 locaties op landgoed Stilliwald. 

Ruimtegebruik

Voor de komst van de RegioExpres is grond nodig. ProRail legt het spoor aan en moet de grond kopen van de huidige eigenaren. Hierover lopen gesprekken. Bij de aankoop van grond streeft de overheid er altijd naar om dit te doen in goede overeenstemming met de eigenaar. Als dit helemaal niet lukt, dan is onteigening een mogelijkheid. Uiteindelijk heeft de rechter daarover het laatste woord. 

Volgende stap

Na de zienswijzeperiode bundelen we alle reacties en beantwoorden deze in een zienswijzenota. Als daar aanleiding voor is, passen we het ontwerp-inpassingsplan aan. De volgende stap is dat Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vaststellen, later in 2024. 

Kosten

De aanpassingen voor de komst van de RegioExpres kosten ongeveer € 150 miljoen. Het Rijk betaalt de helft van deze kosten. 

Ontwerp-inpassingsplan bekijken

U kunt het ontwerp-inpassingsplan (inclusief bijlagen, waaronder het MER) raadplegen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Ga hiervoor naar de website ruimtelijkeplannen.nl. U vindt de documenten onder nummer: NL.IMRO.9925.IPRegioExpres-ont1.