Start bodemonderzoek voor RegioExpres

Dit najaar start het bodemonderzoek voor de RegioExpres. Aanlegwerkzaamheden of gebruik van het spoor kunnen invloed hebben op de bodem. Door middel van boringen en sonderingen langs en op het spoor brengen we de opbouw en draagkracht van de bodem in kaart.
Gepubliceerd op: 28-oktober-2022

Waarom doen we bodemonderzoek?

Voor de RegioExpres is dubbelspoor van ongeveer 9 km tussen Didam en Doetinchem de Huet nodig. Veranderingen aan en op het spoor hebben invloed op de bodem. Welk effect deze veranderingen hebben, is afhankelijk van de opbouw en draagkracht van de bodem. Daarom brengen we bij dit onderzoek de bodem in kaart.

Het bodemonderzoek verloopt in verschillende delen. Het huidige bodemonderzoek vindt plaats op locaties waar gas- en elektriciteitsleidingen van Gasunie en Tennet liggen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien of maatregelen nodig zijn ter bescherming van deze leidingen. In 2023 vindt onderzoek plaats op het hele traject. Dan onderzoeken we de bodem ook op milieuaspecten, zoals eventuele verontreiniging.

Uitvoering van het bodemonderzoek

Bij dit bodemonderzoek voeren we boringen en sonderingen uit op en langs het spoor. Hiervoor rijdt een sondeerwagen op het spoor. Op een aantal plekken in Didam en Wehl stopt de wagen om een sondering uit te voeren. De sondeerwagen rijdt twee nachten: van 31 oktober op 1 november en van 1 op 2 november. Het onderzoek vindt ’s nachts plaats, zodat het treinverkeer geen hinder ondervindt. Langs het spoor voeren we een aantal sonderingen en boringen uit op particuliere grond. Voor toestemming, planning en uitvoering van de werken heeft overleg met de eigenaren plaatsgevonden. Van de onderzoeken wordt geen hinder verwacht. 

Veldonderzoeken voor de RegioExpres

De bodemonderzoeken zijn onderdeel van de planuitwerking. Tijdens deze fase onderzoeken we de effecten van de komst van de RegioExpres op de omgeving en het milieu. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke onderzoeken we met welk doel uitvoeren. Veel onderzoeken zijn zogenaamde bureauonderzoeken. Voor bodem, trillingen, ecologie en archeologie vinden ook buiten in het veld onderzoeken plaats.

Vervolg 

De uitkomsten van de bodemonderzoeken komen medio 2023 beschikbaar in het milieueffectrapport. Dat rapport plaatsen we ook op deze website. Op basis daarvan stellen we een ontwerp inpassingsplan of projectbesluit op. Daarin wegen we alle effecten af en neemt provincie Gelderland een besluit.