Start archeologisch veldonderzoek voor RegioExpres

Eind november 2022 start het archeologisch veldonderzoek voor de RegioExpres. In de bodem kunnen archeologische resten aanwezig zijn. Graafwerkzaamheden kunnen zorgen voor beschadiging van deze resten. Door middel van boringen brengen we de archeologische waarde in de bodem in kaart.
Gepubliceerd op: 23-november-2022

Voor de RegioExpres is dubbelspoor van ongeveer 9 kilometer nodig tussen Didam en Doetinchem de Huet. De komende maanden onderzoeken we welke archeologische verwachtingen er zijn langs het beoogde dubbelspoor van de RegioExpres.  Daarbij bekijken we ook of de voorgenomen ingrepen in de bodem deze archeologische waarden aantasten. Naast het archeologisch onderzoek beoordelen we de invloed op cultuurhistorische waarden in het gebied.

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veld(boor)onderzoek.

Archeologisch bureauonderzoek

In september 2022 voerden we een archeologisch bureauonderzoek uit om te bekijken op welke plekken we mogelijk archeologische waarden verwachten. De resultaten lieten zien dat langs bijna het gehele beoogde nieuwe spoor tussen Didam en Doetinchem de Huet archeologische resten kunnen zitten. Bij het veldonderzoek toetsen we of de verwachtingen uit het bureauonderzoek kloppen.

Archeologisch veldonderzoek, vanaf eind november 2022


Langs het traject van het tweede spoor voert een team van twee archeologen iedere vijftig meter een boring uit. Het team gebruikt hiervoor een handboor of zogenaamde ‘guts’ om de bodem te bekijken. Na afloop van het booronderzoek dicht het team de boorgaten. Een aantal boringen vindt plaats op particuliere grond. Voor toestemming, planning en uitvoering van de werken heeft overleg met de eigenaren plaatsgevonden. Van de onderzoeken wordt geen hinder verwacht.

Het doel van een verkennend booronderzoek is de bodemopbouw te bestuderen. Ook kijken de archeologen of de bodem niet eerder is verstoord door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Als de bodem intact is, kunnen er namelijk nog archeologische resten aanwezig zijn. Met de resultaten van het verkennend booronderzoek bepaalt het team of zij op specifieke locaties aanvullend veldonderzoek moet uitvoeren door het graven van proefsleuven.  

Milieuonderzoeken voor de RegioExpres

De archeologische onderzoeken zijn onderdeel van de planuitwerking. Tijdens deze fase onderzoeken we de effecten van de komst van de RegioExpres op de omgeving en het milieu. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke onderzoeken we met welk doel uitvoeren. Veel onderzoeken zijn zogenaamde bureauonderzoeken. Voor bodem, trillingen, ecologie en archeologie vinden ook buiten in het veld onderzoeken plaats.

De uitkomsten van de bodemonderzoeken komen medio 2023 beschikbaar in het milieueffectrapport. Dat rapport plaatsen we ook op deze website. Op basis daarvan stellen we een ontwerp inpassingsplan of projectbesluit op. Daarin wegen we alle effecten af en neemt provincie Gelderland een besluit.