Stand van zaken veldonderzoeken voor RegioExpres

In 2022 zijn meerdere veldonderzoeken voor de RegioExpres gestart. Dit zijn onderzoeken die buiten plaatsvinden, bijvoorbeeld door inspecties, metingen of boringen te doen.
Gepubliceerd op: 24-januari-2023

Deze veldonderzoeken voeren we uit om meer informatie over specifieke locaties te verkrijgen en doen we voor ecologie, bodem, archeologie en trillingen.

Ecologisch veldonderzoek

Het ecologisch veldonderzoek startte in het voorjaar van 2022 en is inmiddels afgerond. Specialisten voerden inspecties uit naar de aanwezige planten en dieren langs het traject van het beoogde extra spoor.

Bodemonderzoek

Bij het bodemonderzoek is de opbouw en de draagkracht van de bodem in kaart gebracht door middel van boringen en sonderingen. Eind oktober 2022 vond het eerste veldonderzoek naar de bodem plaats op locaties waar grote kabels en leidingen liggen. Medio 2023 is het vervolg van het bodemonderzoek. Dan doen we onderzoek naar de kwaliteit en opbouw van de bodem op het overige deel van het traject van de spoorverdubbeling.

Archeologisch veldonderzoek

Vanaf eind november 2022 startte het archeologisch veldonderzoek. Hierbij voerden archeologen een verkennend booronderzoek uit om de bodemopbouw te bestuderen. Ook bekeken de archeologen of de bodem niet eerder is verstoord door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit booronderzoek vindt in 2023 mogelijk aanvullend archeologisch onderzoek plaats.

Trillingsonderzoek

Het trillingsonderzoek startte in het najaar van 2022. Hierbij voerden we maaiveldmetingen uit langs het spoor tussen Zevenaar en Doetinchem. De metingen vonden plaats op locaties waar mogelijk veranderingen optreden in de trillingen. Bij het vervolg van het trillingsonderzoek vinden woningmetingen plaats in een aantal woningen of gebouwen. Uit de maaiveldmetingen- en berekeningen blijkt of de trillingen toenemen en op welke plekken. Op basis van die uitkomsten is een selectie gemaakt voor de metingen in gebouwen. De woningmetingen vinden begin 2023 plaats in 12 gebouwen langs het traject van de RegioExpres. Voor toestemming, planning en uitvoering van de werken heeft overleg met de woningeigenaren plaatsgevonden.

Overig veldonderzoek begin 2023

In januari 2023 brengen we de bomen in kaart die mogelijk geraakt worden door de spoorverdubbeling. In februari 2023 voeren we bij de brug over de oude IJssel in Doetinchem een geluidsmeting uit. De uitkomsten van deze meting worden gebruikt voor de berekeningen in het geluidsonderzoek. Van deze veldonderzoeken en de geluidsmeting wordt geen hinder voor de omgeving of omwonenden verwacht.  

Resultaten onderzoeken

Medio 2023 komen de resultaten van alle bureau- en veldonderzoeken beschikbaar in het milieueffectrapport. Op basis daarvan stellen we een ontwerp inpassingsplan of projectbesluit op. We wegen daarin alle effecten af en de provincie Gelderland neemt een besluit. U kunt in het najaar van 2023 ook reageren op de milieuonderzoeken en het ontwerp plan of besluit door een zienswijze in te dienen.