Participatie 2e fase planuitwerking RegioExpres

Begin 2023 startte de planuitwerking voor de RegioExpres. In het participatieplan staat ‘wie’, ‘wanneer’ en ‘waarover’ kan meedenken tijdens de planuitwerking. Het participatieplan is geactualiseerd in een nieuwe versie: voor deze fase van het project.
Gepubliceerd op: 5-mei-2023

Planuitwerking

Begin 2022 hebben we het voorkeursalternatief voor de inpassing van het 2e spoor (tussen Didam en Doetinchem de Huet) vastgesteld. Daarmee eindigde de verkenningsfase voor de RegioExpres en startte de planuitwerking. In deze fase werken we het plan verder uit. Ook zijn we een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) gestart. Hierbij vindt gedetailleerd onderzoek plaats naar de effecten van de komst van de RegioExpres op de omgeving en het milieu. De resultaten van deze onderzoeken komen in het milieueffectrapport. Op basis daarvan stellen we een provinciaal inpassingsplan op. Dat is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. 

Participatieplan planuitwerking is geactualiseerd

Voor de planuitwerking van de RegioExpres is een participatieplan (versie 1.0) opgesteld. Participatieplan versie 1.0 ging over de hele planuitwerking, maar was voor de huidige fase (2023/2024) nog niet volledig uitgewerkt. Het participatieplan is inmiddels geactualiseerd in een nieuwe versie, voor deze fase van het project. De participatieaanpak én de participatiemomenten tot en met vaststelling van het provinciaal inpassingsplan, vindt u in versie 2 van het participatieplan planuitwerking. Bekijk hier de geactualiseerde versie van het participatieplan

Participatie tot en met vaststelling inpassingsplan

Onze participatieaanpak is erop gericht dat de omgeving kan bijdragen aan een zo breed mogelijk gedragen plan. Daarvoor organiseren we verschillende participatiemomenten. Een aantal belangrijke momenten in 2023 zijn:
 

  • Themabijeenkomsten geluid en trillingen (Q3 2023): Voor het milieueffectrapport doen we onderzoek naar geluid en trillingen. De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting vanaf medio 2023 beschikbaar. We organiseren themabijeenkomsten over geluid en trillingen. Dit doen we om u te informeren, maar ook om in gesprek te gaan over de onderzoeksresultaten en eventuele maatregelen om de effecten van geluid en trillingen te beperken..
  • Vooroverleg voorontwerp provinciaal inpassingsplan (Q3 2023): Op basis van het milieueffectrapport stellen we een voorontwerp provinciaal inpassingsplan op. We vragen onze overlegpartners te reageren op dit concept. In het participatieplan staat wie de overlegpartners zijn. Ook de gemeenteraden van Doetinchem en Montferland behandelen dit plan. De reacties verwerken we in een ontwerp inpassingsplan.
  • Ter inzagelegging MER en ontwerp provinciaal inpassingsplan (eind 2023): Het ontwerp provinciaal inpassingsplan ligt samen met het milieueffectrapport ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp provinciaal inpassingsplan en het milieueffectrapport, door een zienswijze in te dienen. Het bestuur van provincie Gelderland betrekt uw reactie bij het vaststellen van het inpassingsplan. Rond de ter inzagelegging organiseren we ook een informatiebijeenkomst.

In participatieplan versie 2 staat het volledige overzicht van de aankomende participatiemomenten. Op de hoogte blijven van van alle mogelijkheden om te participeren? Houd deze website en de nieuwsbrief in de gaten.