Onderzoeksagenda Milieu RegioExpres vastgesteld

De onderzoeksagenda Milieu voor de spoorverdubbeling tussen Didam en Doetinchem-de Huet is klaar. Iedereen kon de conceptversie lezen en erop reageren. Er zijn 24 zienswijzen ingediend en 5 adviezen. Dit leidde niet tot ingrijpende veranderingen. Wel tot verbetering en aanscherping.
Gepubliceerd op: 12-oktober-2022

De spoorverdubbeling is nodig voor de komst van de RegioExpres: een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem. Voor de RegioExpres is een financiële bijdrage van het Rijk nodig.

Zienswijzen

Naast de onderzoeksagenda Milieu lag ook het participatieplan ter inzage. Hierin staat hoe we medeoverheden, organisaties, inwoners en geïnteresseerden betrekken. Uit de zienswijzen blijkt dat een aantal bewoners zich zorgen maken over het effect van de spoorverdubbeling en de extra trein op hun leefomgeving. Het doel van het milieuonderzoek is juist om dit goed in beeld te krijgen. Op basis daarvan maken we de afweging wat de beste oplossing is. En hoe de effecten op het milieu en de leefomgeving zo goed mogelijk beperkt kunnen worden.

Adviezen

De veiligheidsregio’s, de Gasunie, het Waterschap en gemeente Zevenaar dienden adviezen in. Zij zien vooralsnog geen bezwaren bij de voorgenomen ontwikkeling. Wél willen zij graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van het project.

Bijdrage van het Rijk nodig

De spoorlijn is van het Rijk en wordt beheerd door ProRail. Overheden en ProRail werken samen in dit project. De provincie neemt nu het voortouw om de ontwikkeling van de snellere verbinding te stimuleren. Dit is ook een grote wens van de regio Achterhoek. Zonder rijksbijdrage komt er echter geen RegioExpres. In november 2022 wordt over de rijksbijdrage meer duidelijk.

Regio Expres Gelderland

Provincie Gelderland werkt aan een duurzaam bereikbaar Gelderland. Spoorlijn Arnhem – Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Liemers en de Achterhoek. Het is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. In de toekomst passen (door de verwachte reizigersgroei) niet alle mensen in de treinen. De reizigersgroei wordt versterkt door extra reizigers als gevolg van de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.