Vraag en Antwoord

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de RegioExpres

Algemeen
Infrastructuur
Procedures en Inspraak

Algemeen

Wat is de RegioExpres?

De RegioExpres is een trein die tussen Winterswijk en Doetinchem overal stopt, om vervolgens non-stop door te rijden naar Arnhem Centraal. Het is een extra trein tussen Arnhem en Doetinchem. Tussen Doetinchem en Winterswijk verandert de frequentie niet.

Wat levert de RegioExpres op?

De RegioExpres zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s Achterhoek en Liemers:

 • De RegioExpres biedt een snel en duurzaam alternatief voor de auto (A12/A18).
 • Het wordt aantrekkelijker om te (blijven) wonen in de Achterhoek en Liemers, doordat de regio’s beter en sneller worden verbonden met Arnhem-Nijmegen en de Randstad waar veel mensen werken of studeren.
 • Andersom geldt dit zeker ook. Bedrijven, scholen en recreatiemogelijkheden in De Liemers en De Achterhoek beter bereikbaar voor studenten en werknemers.

Per dag profiteren ongeveer 21.000 reizigers.

Welke concrete voordelen zijn er dan?

 • Reistijdwinst: reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek zijn ongeveer 13 minuten sneller.
 • Snelle overstap: de RegioExpres sluit op Arnhem Centraal goed aan op de Intercity’s van en naar de Randstad en Nijmegen. Overstappende reizigers zijn nog eens ongeveer 7 minuten sneller. Zo loopt de totale reistijdwinst voor deze reizigers op tot 20 à 21 minuten.
 • Zitplaats: reizigers worden gescheiden tussen de RegioExpres en stoptreinen. Er zijn hierdoor meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers uit de Liemers.
 • Exploitatie: de treininzet kan beter afgestemd worden op de reizigersaantallen.
 • Betrouwbaarheid: treinen rijden meer op tijd.
 • Robuustheid: treinen kunnen elkaar passeren, minder kans op verstoringen en sneller herstel van de dienstregeling;
 • Hogere veiligheid: extra perron op station Wehl en een verbetering van de veiligheid op overwegen.

Hoe vaak gaat de RegioExpres rijden?

1x per uur. Dit betekent dat er 5x per uur een trein tussen Doetinchem en Arnhem rijdt, want ook de kwartierdienst tussen Arnhem en Doetinchem blijft rijden. De dienstregeling met RegioExpres vindt u op de Project-pagina.  

Kan de RegioExpres ook vaker rijden?

Het uiteindelijke doel is om de RegioExpres 2x per uur te laten rijden. Maar hier wordt stapsgewijs naar toegewerkt. De stap waar nu aan gewerkt wordt is 1x per uur.

Wanneer rijdt de RegioExpres?

De RegioExpres rijdt sowieso 1x per uur op werkdagen in de brede spits (ongeveer 7.00 – 11.00 uur en 15.00 – 19.00 uur). In de komende fase stellen we samen met vervoerders Arriva en Connexxion een business-case op voor het rijden van de RegioExpres op:

 • werkdagen de gehele dag (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur);
 • zaterdagen (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur);
 • zondagen (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur).

Welke gevolgen heeft de RegioExpres voor het perron in Wehl?

Het perron op station Wehl is nu al smal. De RegioExpres is een doorgaande trein en rijdt met ongeveer 60km per uur langs dit perron. Dit is een onveilige situatie. Er is daarom gekozen om een nieuw perron aan de noordzijde -dit is de kant van de graansilo- te realiseren. De afweging is toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, paragraaf 3.5” .

Op de overige stations zijn geen aanpassingen aan de perrons nodig.

Welke gevolgen heeft de RegioExpres voor station Doetinchem De Huet?

Als gevolg van het dubbelspoor moet ook station Doetinchem De Huet aangepast worden. Er wordt een nieuw perron aan de zuidzijde gerealiseerd. De verbinding tussen de perrons gaat via de overweg Jan Willinkstraat. Deze overweg wordt aangepast en wordt hiermee ook een stationsoverpad. Tegelijkertijd wordt ook de directe omgeving aangepast, waarmee de veiligheid zal verbeteren. De afweging is toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, paragraaf 3.9”.  

Welke aanpassingen aan overwegen zijn nodig voor de RegioExpres?

Voordat de RegioExpres kan rijden, zijn aanpassingen aan de overwegen noodzakelijk. Om de veiligheid te verbeteren worden er gerichte maatregelen op overwegen in de gemeente Montferland en gemeente Doetinchem gerealiseerd. Er worden geen overwegen opgeheven. De globale maatregelen zijn toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, hoofdstuk 4”. De Inspectie Leefomgeving en Transport moet nog haar goedkeuring geven aan de voorgestelde maatregelen geven.

Infrastructuur

Wat is er nodig om de RegioExpres te laten rijden?

Voor 1x per uur de RegioExpres is dubbelspoor nodig tussen station Didam tot en met station Doetinchem de Huet. Hierdoor kunnen treinen elkaar passeren. Bij Wehl is in 2015 al een klein stuk (station Wehl – overweg Bleeksestraat) dubbelspoor gerealiseerd, hier is uiteraard geen spoorverdubbeling meer nodig.

Waar komt het spoor te liggen?

Het dubbelspoor komt in principe aan de zuidzijde van het huidige spoor te liggen, omdat het aan deze zijde beter inpasbaar is. Uitgangspunt is dat het huidige spoor blijft liggen. Echter, op plaatsen waar dit gelet op de inpassing niet mogelijk is worden meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Oude Beekseweg en Prinses Beatrixstraat in de gemeente Montferland. Een nadere toelichting is opgenomen in de “Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen, paragraaf 7.4 en 7.8” (PDF 1,1 MB).

Gaan treinen straks ook harder rijden?

De snelheid op het traject wordt niet verhoogd. Tussen stations gaan treinen dus niet harder rijden. Wel passeert de RegioExpres stations zonder te stoppen en rijdt deze dus op hogere snelheid langs perrons.

Welke gevolgen heeft de RegioExpres voor de perrons?

Het perron op station Wehl is nu al smal. De RegioExpres is een doorgaande trein en rijdt met ongeveer 60km per uur langs dit perron. Dit is een onveilige situatie. Er is daarom gekozen om een nieuw perron aan de noordzijde -dit is de kant van de graansilo- te realiseren. De afweging is toegelicht in de “Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen, paragraaf 7.5” PFD 1,1 MB).   

Op de overige stations zijn geen aanpassingen aan de perrons nodig.

Wat gebeurt er bij station de Huet als er wordt gekozen voor een dubbelspoor tot ná station de Huet?

Als het dubbelspoor tot ná station Doetinchem de Huet wordt verdubbeld, dan moet dit station ook aangepast worden. Er wordt dan een nieuw perron aan de zuidzijde gerealiseerd. Voor de bereikbaarheid van de perrons worden er in deze fase 3 oplossingen onderzocht. De 1e oplossing voorziet in een overpad naar het perron aan de zuidzijde, de 2e betreft een traverse (oversteek) en de 3e een onderdoorgang (perrontunnel).

Welke aanpassingen aan overwegen zijn nodig voor de RegioExpres?

Voordat de RegioExpres kan rijden, zijn aanpassingen aan de overwegen noodzakelijk. Voor de verhoging van de veiligheid van weggebruikers op overwegen doen we onderzoek naar alle overwegen op het traject. Alle overwegen tussen Duiven en Doetinchem maken onderdeel uit van dit onderzoek. Oplossingen kunnen zijn een ondertunneling of sluiting van een overweg, of het veiliger maken van een overweg door het aanpassen van de weg.

Komt er ook een bovenleiding?

Op dit moment niet. Wel wordt bij de nieuwe stukken spoor een beperkte ruimte gereserveerd voor het eventueel plaatsen van bovenleidingportalen in de toekomst.

Procedures en inspraak

Wat kost de RegioExpres?

De kosten voor het noodzakelijke dubbelspoor zijn geraamd tussen €107 en €167 miljoen. Dit is inclusief de aanpassingen aan de stations Wehl en Doetinchem De Huet. De kosten voor de maatregelen op overwegen komen hier nog bij.

Is het zeker dat de RegioExpres er komt?

Nee, nog niet. Provincie, reizigers, gemeenten, ProRail, bedrijven, scholen en vervoerders hebben aangegeven dat zij een sterke behoefte hebben aan minimaal 1x per uur een RegioExpres. Provinciale Staten van Gelderland hebben in 2017 alvast €25 – 30 miljoen gereserveerd. Provincie Gelderland lobbyt bij het Rijk voor een substantiële bijdrage. Na afronding van de verkenning (eind 2021) moet het besluit tot realisatie worden genomen.    

Wordt er een milieukundig onderzoek gehouden?

In de verkenningsfase (2020-2021) maken we een eerste globale inschatting van milieueffecten. In de planuitwerkingsfase (2022-2024) starten we een m.e.r. onderzoek (milieueffectrapportage) naar effecten van de RegioExpres op onder andere geluid, lucht, trillingen, ecologie, archeologie en explosieven

Komt er een inpassingsplan/projectbesluit?

Het doel van de verkenningsfase is om te komen een betaalbaar, vergunbaar en technisch maakbaar voorkeursalternatief, met voldoende draagvlak en maatschappelijke baten. In de planuitwerkingsfase werken we het gekozen voorkeursalternatief verder uit en regelen we de bestemmingswijzigingen en de belangrijkste vergunningen. Wat voor instrument er uiteindelijk voor de bestemmingswijziging gekozen wordt, is op dit moment nog niet bekend. Dat is ook afhankelijk van de wet die dan geldt: de huidige Wet ruimtelijke ordening of de nieuwe Omgevingswet.

Welke maatregelen worden er genomen tegen hinder van geluid en trillingen?

Rijdende treinen produceren geluid. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hier last van hebben. We nemen zorgen van omwonenden serieus. En waar mogelijk, treffen we maatregelen om geluidshinder en trillingen te verminderen én te voorkomen. Leidend hierbij zijn de wettelijke normen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geluidshinder en trillingen aan te pakken. De voorkeur gaat uit naar aanpak bij de bron - de trein of de rails. Kan dat niet, dan kunnen we eventueel geluidsschermen of –wallen plaatsen, of woningen isoleren tegen geluid en trillingen.  

Wat wordt in de 3e fase van de verkenning nu precies onderzocht en hoe ziet de planning er uit?

In deze laatste fase van de verkenning van het onderzoek werken we naar een voorkeursalternatief. Dit gebeurt gezamenlijk met ProRail, gemeenten Doetinchem, Montferland, Arriva en Connexxion. Ook worden aanwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrokken. Daarna besluiten de Gedeputeerde Staten van Gelderland over het voorkeursalternatief en nemen Provinciale Staten een investeringsbeslissing. Vervolgens starten de planvoorbereiding en ruimtelijke procedures, bereiden we de werkzaamheden voor en vindt uiteindelijk de uitvoering plaats.

Is inspraak nog mogelijk?

Ja dat is mogelijk. In het najaar van 2020 kunt u oplossingen voor de opgave en eventuele andere aandachtspunten aandragen. Daarnaast komen er informatieavonden waar u de plannen kunt inzien en hierover mee kunt denken. Deze informatieavonden vinden plaats aan de start en aan het einde van de verkenningsfase. Op deze manier kunt ook zien hoe met uw inbreng is omgegaan. Ook worden er gedurende deze fase ontwerpbijeenkomsten georganiseerd met direct omwonenden van het spoor. De bijeenkomsten zullen breed en tijdig aangekondigd worden.

Reageren op de kennisgeving kan van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 ook op de volgende manieren:

 • Digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding van ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’;
 • Post: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘Verkenning RegioExpres, zaaknummer 2020-012979’;
 • Mondeling: door telefonisch contact op te nemen met Jan van de Wouw (omgevingsmanager RegioExpres) via het telefoonnummer 026 359 84 91.

In de planuitwerkingsfase (2022-2024) werken we het gekozen voorkeursalternatief in detail uit en regelen we de bestemmingswijzigingen en de belangrijkste vergunningen. Welk instrumenten we inzetten is op dit moment nog niet bekend. Dat is ook afhankelijk van de wet die dan geldt: de huidige Wet ruimtelijke ordening of de nieuwe Omgevingswet. Wel is duidelijk dat we iedereen dan in de gelegenheid stellen om te reageren (een zienswijze in te dienen) op het ontwerp-plan en het bijbehorende milieueffectrapport. Na de vaststelling van het plan kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State

Wanneer kan de RegioExpres rijden?

De RegioExpres kan op z’n vroegst in 2026 rijden. Een concrete planning, die bestaat uit meerdere scenario’s afhankelijk van bijvoorbeeld de grondverwerving, presenteren we aan het einde van de verkenning.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/ of opmerkingen?

U vindt alle gegevens op de contactpagina.