Vraag en Antwoord

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de RegioExpres

Algemeen
Infrastructuur
Procedures en Inspraak

Algemeen

Wat is de RegioExpres?

De RegioExpres is een trein die tussen Winterswijk en Doetinchem overal stopt, om vervolgens als sneltrein non-stop door te rijden naar Arnhem Centraal. Het is een extra trein tussen Arnhem en Doetinchem. Tussen Doetinchem en Winterswijk verandert de frequentie niet.

Wat levert de RegioExpres op?

De RegioExpres zorgt voor een grote verbetering van de bereikbaarheid, woon, -werk- en leefbaarheid van de regio’s Achterhoek en Liemers:

 • De RegioExpres biedt een snel en duurzaam alternatief voor de auto (A12/A18);
 • Het wordt aantrekkelijker om te (blijven) wonen in de Achterhoek en Liemers, doordat de regio’s beter en sneller worden verbonden met Arnhem-Nijmegen en de Randstad waar veel mensen werken of studeren;
 • Andersom geldt dit zeker ook. Bedrijven, scholen en recreatiemogelijkheden in dee Liemers en de De Achterhoek zijn beter bereikbaar voor werknemers, studenten en toeristen..

Per dag profiteren ongeveer 21.000 reizigers.

Welke concrete voordelen zijn er ?

 • Reistijdwinst: reizigers tussen Arnhem Centraal en de Achterhoek zijn ongeveer 13 minuten sneller;
 • Snelle overstap: de RegioExpres sluit op Arnhem Centraal goed aan op de intercity’s van en naar de Randstad en Nijmegen. Overstappende reizigers zijn nog eens ongeveer 7 minuten sneller. Zo loopt de totale reistijdwinst voor deze reizigers op tot 20 à 21 minuten;
 • Zitplaats: reizigers worden gescheiden tussen de RegioExpres en stoptreinen. Er zijn hierdoor meer zitplaatsen beschikbaar voor reizigers uit de Liemers;
 • Exploitatie: de treininzet kan beter afgestemd worden op de reizigersaantallen;
 • Betrouwbaarheid: treinen rijden meer op tijd;
 • Robuustheid: treinen kunnen elkaar passeren, minder kans op verstoringen en sneller herstel van de dienstregeling;
 • Hogere veiligheid: extra perron op station Wehl en een verbetering van de veiligheid op overwegen.

Hoe vaak gaat de RegioExpres rijden?

We gaan uit van 1x per uur. Dit betekent dat er 5x per uur een trein tussen Doetinchem en Arnhem rijdt, want ook de kwartierdienst tussen Arnhem en Doetinchem blijft rijden. De dienstregeling met RegioExpres vindt u op de Project-pagina.  

Kan de RegioExpres ook vaker rijden?

Het uiteindelijke doel is om de RegioExpres 2x per uur te laten rijden. Maar hier wordt stapsgewijs naar toegewerkt. De Verkenning gaat uit van 1x per uur.

Wanneer rijdt de RegioExpres?

De RegioExpres rijdt sowieso 1x per uur op werkdagen in de brede spits (ongeveer 7.00 – 11.00 uur en 15.00 – 19.00 uur). In de komende fase stellen we samen met vervoerders Arriva en Connexxion een business-case op voor het rijden van de RegioExpres op:

 • werkdagen de gehele dag (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur);
 • zaterdagen (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur);
 • zondagen (vanaf de start van de dienstregeling tot 19.00 uur).

Welke gevolgen heeft de RegioExpres voor het perron in Wehl?

Het perron op station Wehl is nu al smal. De RegioExpres is een doorgaande trein en rijdt met ongeveer 60km per uur langs dit perron. Dit is een onveilige situatie. Er is daarom gekozen om een nieuw perron aan de noordzijde -dit is de kant van de graansilo- te realiseren. De afweging is toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, paragraaf 3.5” .

Op de overige stations zijn geen aanpassingen aan de perrons nodig.

Welke gevolgen heeft de RegioExpres voor station Doetinchem De Huet?

Als gevolg van het dubbelspoor moet ook station Doetinchem De Huet aangepast worden. Er wordt een nieuw perron aan de zuidzijde gerealiseerd. De verbinding tussen de perrons gaat via de overweg Jan Willinkstraat. Deze overweg wordt aangepast en wordt hiermee ook een stationsoverpad. Tegelijkertijd wordt ook de directe omgeving aangepast, waarmee de veiligheid zal verbeteren. De afweging is toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, paragraaf 3.9”.  

Welke aanpassingen aan overwegen zijn nodig voor de RegioExpres?

Voordat de RegioExpres kan rijden, zijn aanpassingen aan de overwegen noodzakelijk. Om de veiligheid te verbeteren worden er gerichte maatregelen op overwegen in de gemeente Montferland en gemeente Doetinchem gerealiseerd. Er worden geen overwegen opgeheven. De globale maatregelen zijn toegelicht in de “Notitie opgave verkenning RegioExpres, hoofdstuk 4”. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 23 maart 2021 haar goedkeuring gegeven aan de voorgestelde maatregelen.

Heeft de RegioExpres gevolgen voor de overwegveiligheid?

Om de sneltrein RegioExpres mogelijk te maken is dubbelspoor nodig tussen de stations Didam en Doetinchem de Huet. De spoorverdubbeling heeft impact op de veiligheid van de overwegen langs het traçé. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voorstel voor maatregelen ter compensatie van de gevolgen goedgekeurd. Voorbeelden zijn onder andere het verleggen van de Beekseweg in Wehl zodat de overweg minder schuin het spoor kruist. Of het treffen van een voorrangsregeling bij de overweg in de Frieslandweg in Montferland. Zie ook ons nieuwsbericht van 14 april 2021: Akkoord voorstel maatregelen overwegveiligheid RegioExpres

 

Infrastructuur

Wat is er nodig om de RegioExpres te laten rijden?

Voor 1x per uur de RegioExpres is dubbelspoor nodig tussen station Didam tot en met station Doetinchem de Huet. Hierdoor kunnen treinen elkaar passeren. Bij Wehl is in 2015 al een klein stuk (station Wehl – overweg Bleeksestraat) dubbelspoor gerealiseerd, hier is uiteraard geen spoorverdubbeling meer nodig.

Waar komt het spoor te liggen?

Het dubbelspoor komt in principe aan de zuidzijde van het huidige spoor te liggen, omdat het aan deze zijde beter inpasbaar is. Uitgangspunt is dat het huidige spoor blijft liggen. Echter, op plaatsen waar dit gelet op de inpassing niet mogelijk is worden meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Oude Beekseweg en Prinses Beatrixstraat in de gemeente Montferland. Een nadere toelichting is opgenomen in de “Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen, paragraaf 7.4 en 7.8” (PDF 1,1 MB).

Gaan treinen straks ook harder rijden?

De snelheid op het traject wordt niet verhoogd. Tussen stations gaan treinen dus niet harder rijden. Wel passeert de RegioExpres stations zonder te stoppen en rijdt deze dus op hogere snelheid langs perrons.

Komt er ook een bovenleiding?

Op dit moment niet. Wel wordt bij de nieuwe stukken spoor een beperkte ruimte gereserveerd voor het eventueel plaatsen van bovenleidingportalen in de toekomst.

Procedures en inspraak

Wat kost de RegioExpres?

De kosten voor het noodzakelijke dubbelspoor zijn geraamd tussen €107 en €167 miljoen. Dit is inclusief de aanpassingen aan de stations Wehl en Doetinchem De Huet. De kosten voor de maatregelen op overwegen zijn in dit bedrag meegenomen.

Is het zeker dat de RegioExpres er komt?

Nee, nog niet. Provincie, reizigers, gemeenten, ProRail, bedrijven, scholen en vervoerders hebben aangegeven dat zij een sterke behoefte hebben aan minimaal 1x per uur een RegioExpres. Provinciale Staten van Gelderland hebben in 2017 alvast €25 – 30 miljoen gereserveerd. Provincie Gelderland lobbyt bij het Rijk voor een substantiële bijdrage. Na afronding van de Verkenning (eind 2021) moet het besluit tot realisatie worden genomen.    

Welke onderzoeken worden er gehouden?

In de Verkenningsfase worden meerdere onderzoeken gestart voor een eerste inventarisatie van het gebied. De onderzoeken zijn op dit moment nog bezig. De uitkomsten zijn bedoeld voor een goede eerste beeldvorming.  

Bij spoorprojecten zijn verschillende onderzoeken standaard. Bijvoorbeeld onderzoek naar ecologie, met een veldbezoek en inventarisatie van flora en fauna. Ook een eerste onderzoek naar niet gesprongen explosieven, en archeologie vallen hieronder. En er wordt gekeken naar afwatering, kabels en leidingen, en naar de samenstelling van de bodem en de luchtkwaliteit.

De onderzoeken naar stikstofdepositie (neerslag) en naar geluid, trillingen en ligging van het spoor hebben onze extra aandacht vanwege de impact op de planning en de uitwerking van het project.

Wordt er een milieukundig onderzoek gehouden?

In de Verkenningsfase (2020-2021) voeren we een aantal verkennende onderzoeken uit en maken we een eerste globale inschatting van milieueffecten. In de Planuitwerkingsfase (2022-2024) starten we een m.e.r. onderzoek (milieueffectrapportage) naar effecten van de RegioExpres op onder andere geluid, lucht, stikstof, trillingen, ecologie, archeologie en explosieven.

Komt er een inpassingsplan/projectbesluit?

Het doel van de verkenningsfase is om te komen een betaalbaar, vergunbaar en technisch maakbaar voorkeursalternatief, met voldoende draagvlak en maatschappelijke baten. In de Planuitwerkingsfase werken we het gekozen voorkeursalternatief verder uit en regelen we de bestemmingswijzigingen en de belangrijkste vergunningen. Wat voor instrument er uiteindelijk voor de bestemmingswijziging gekozen wordt, is op dit moment nog niet bekend. Dat is ook afhankelijk van de wet die dan geldt: de huidige Wet ruimtelijke ordening of de nieuwe Omgevingswet.

Welke maatregelen worden er genomen tegen hinder van geluid en trillingen?

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hinder ondervinden van geluid of trillingen. Deze onderzoeken voor RegioExpres hebben dan ook onze extra aandacht. Waar mogelijk, treffen we maatregelen om geluidshinder en trillingen te verminderen én te voorkomen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geluidshinder en trillingen aan te pakken. De voorkeur gaat uit naar aanpak bij de bron - de trein of de rails. Kan dat niet, dan kunnen we eventueel geluidsschermen of –wallen plaatsen, of woningen isoleren tegen geluid en trillingen.  

Leidend hierbij zijn de wettelijke normen. Dit zijn regels voor de maximale geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Ook gelden er grenzen aan de hoeveelheid geluid (geluidsplafonds). De Rijksoverheid heeft maatregelen vastgelegd die deze overlast voorkomen of beperken. Meer informtie vindt u op de pagina 'Maatregelen tegen overlast voor omwonenden langs het spoor' op Rijksoverheid.nl

Wat wordt in de 3e fase van de Verkenning nu precies onderzocht en hoe ziet de planning er uit?

In deze laatste fase van de Verkenning van het onderzoek werken we naar een voorkeursalternatief. Dit gebeurt gezamenlijk met ProRail, gemeenten Doetinchem, Montferland, Arriva en Connexxion. Ook worden aanwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrokken. Daarna besluiten de Gedeputeerde Staten van Gelderland over het voorkeursalternatief en nemen Provinciale Staten een investeringsbeslissing. Vervolgens starten de Planuitewerking en ruimtelijke procedures, bereiden we de werkzaamheden voor en vindt uiteindelijk de Realisatie plaats.

Is inspraak mogelijk?

Ja dat is mogelijk. In het najaar van 2020 kon iedereen oplossingen voor de opgave en eventuele andere aandachtspunten aandragen. Mensen die een inspraakreactie hebben ingestuurd, ontvangen aan het einde van de verkenning (naar verwachting 2021) een definitief antwoord in de vorm van een reactienota. U vindt hier een overzicht van de inspraakreacties RegioExpres en voorlopige antwoorden (PDF 335 kB).

Daarnaast kunt u deelnemen aan informatiebijeenkomsten waar u de plannen kunt inzien en vragen kunt stellen. Deze informatiebijeenkomsten vinden plaats aan de start en aan het einde van de Verkenningsfase. Op deze manier kunt ook zien hoe met uw inbreng is omgegaan. Ook worden er gedurende deze fase ontwerpbijeenkomsten georganiseerd met direct omwonenden en andere belanghebbenden van het spoor.

In de PraatMee omgeving kon tot eind maart een reactie worden ingediend met ideeën, oplossingen, zorgen en aandachtspunten voor diverse thema’s van RegioExpres. Ook vinden er vele gesprekken plaats tussen de omgevingsmanager en direct omwonenden en betrokkenen.

In de Planuitwerkingsfase (2022-2024) werken we het gekozen voorkeursalternatief in detail uit en regelen we de bestemmingswijzigingen en de belangrijkste vergunningen. Welk instrumenten we inzetten is op dit moment nog niet bekend. Dat is ook afhankelijk van de wet die dan geldt: de huidige Wet ruimtelijke ordening of de nieuwe Omgevingswet. Wel is duidelijk dat we iedereen dan in de gelegenheid stellen om te reageren (een zienswijze in te dienen) op het ontwerpplan en het bijbehorende milieueffectrapport. Na de vaststelling van het plan kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Wanneer kan de RegioExpres rijden?

De RegioExpres kan op z’n vroegst in 2026 rijden. Een concrete planning, die bestaat uit meerdere scenario’s afhankelijk van bijvoorbeeld de grondverwerving, presenteren we aan het einde van de verkenning.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/ of opmerkingen?

U vindt alle gegevens op de contactpagina.