Planning RegioExpres

Planning

In spoorprojecten werken we samen met ProRail. We volgen voor de RegioExpres het kernproces van ProRail van 4 fasen: Initiatief, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. Op dit moment zijn we in de Verkenningsfase.

In de startfase hebben provincie,ProRail, regio Achterhoek, de regionale vervoerders Arriva en Connexxion en gemeente Doetinchem 3 alternatieven ontwikkeld voor de verdere spoorverbetering Arnhem-Doetinchem-Winterswijk:

  1. Verbeteren van de kwartierdienst
  2. RegioExpres 1x per uur en verbeteren van de kwartierdienst
  3. RegioExpres 2x per uur en verbeteren van de kwartierdienst

Tijdens deel 2 van de verkenning zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar de RegioExpres naar de voordelen, kosten, benodigde infrastructuur en belanghebbenden. De conclusies over de effecten van de RegioExpres, de benodigde infrastructuur en de kosten staan in de Nota Kansrijke Oplossingen (PDF 1,1 MB).

Op dit moment voeren we de 3e en laatste fase van de erkenning uit. Bij positieve besluitvorming door GS en PS eind 2021 kan de RegioExpres op zijn vroegst in 2026 rijden. Natuurlijk is dit afhankelijk van de te volgen ruimtelijke procedures. Deze stappen staan uitgeschreven in een overzicht van de planning en in een routekaart. Bekijk de verhaallijn van de routekaart (PDF 60 kB).

Overzicht planning

Voorjaar 2018

Start Verkenningsfase deel 1 en aanvullend onderzoek naar de komst van de RegioExpres 1x per uur.
Afgerond mei 2018.

Najaar 2019 Verkenningsfase deel 2 naar de effecten van de RegioExpres en kansrijke oplossingsrichtingen voor het dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet. Afgerond op 10 december 2019 met GS besluit. De resultaten van het onderzoek naar reizigersaantallen, de effecten op de bereikbaarheid van de Achterhoek en het draagvlak voor de RegioExpres staan in “Notitie Kansrijke Oplossingen” (PDF 1,1MB)
2019 – 2021

Start Verkenningsfase deel 3 uitwerking voorkeursoplossing. Dit doen we met ProRail, gemeenten Doetinchem en Montferland, Arriva en Connexxion en overige belanghebbenden uit de omgeving.
Documenten inspraakperiode najaar 2020:
- Kennisgeving voornemen en participatie RegioExpres (PDF 115 kB)   
Notitie Opgave verkenning RegioExpres (PDF 1 MB)   
Participatieplan RegioExpres (PDF 540 kB)   

2021

Besluitvorming voorkeursalternatief

2022 - 2024

Planuitwerking en ruimtelijke procedures. In de Planfase wordt het gekozen voorkeursalternatief gedetailleerd en uitgewerkt tot een ontwerpbesluit. Ook wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Inwoners en betrokkenen kunnen reageren op het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport (m.e.r.) door een zienswijze in te dienen. 

2025 Vaststellen definitief besluit. Inwoners en betrokkenen kunnen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als zij het oneens zijn met het definitief besluit.
2025 - 2026 Realisatie. In de Realisatiefase vinden de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden plaats.
2026 (2027) De RegioExpres kan op zijn vroegst in 2026 gaan rijden.